Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

anlayış ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

anlayış anlamı İng. mentality Osm. zihniyet Fr. mentalité
1-Bir kimsenin anlama biçimi ya da anlama gücü. 2. Bir kimsenin benimsemiş olduğu düşüncelerin ve inançların tümüne verilen ad.

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

anlayış anlamı İng. comprehension Osm. tefehhüm Lat.comprehensio Alm. Komprehension Fr. compréhension
1- Kavrama, anlama edimi. 2- Kavrama ve anlama yetisi.

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

anlayış anlamı İng. mentality Osm. zihniyet
Ansal işlemlerin kendine özgü biçimlenişinden oluşmuş ve yargısal değerlendirmelerin temelinde yatan ansal bütünlük ya da kavramsal çatı.

Güncel Türkçe Sözlük

anlayış anlamı
is. 1. Anlama işi, telakki: "Ama doğrusu Hugo'yu artık uzun uzun okuyamıyoruz, onun şiiri, şiir anlayışı bizden çok uzaklaştı." -N. Ataç. 2. Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite. 3. Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ. 4. Hoş görme, hâlden anlama. 5. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

Türkçe - İngilizce

anlayış anlamı
isim
1) understanding
2) mentality
3) comprehension
4) intelligence
5) savvy
6) apprehension
7) sagacity
8) discernment
9) sensibility
10) cognizance
11) horizon
12) percipience

anlayış eş anlamlısı

feraset
is. (fera:set) ruh b. esk. 1. Anlayış, seziş, sezgi: "Diplomatça bir ferasetle söylemek istediğini anlayıveriyordum." -A. Gündüz. 2. Zekâ.
konsept
is. 1. fel. Kavram. 2. Anlayış, görüş. 3. Tarz. 4. Düzen.
mantalite
is. Anlayış.
telakki
is. (telakki:, l ince okunur) 1. Anlayış, görüş: "Bunu böylece, belki de bir telakkiye göre küstahça yazmamı açık sözlülüğüme bağışlayın." -N. Hikmet. 2. Kabul etme, sayma.
zekâ
is. (zekâ:) ruh b. İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset: "Herkesin gönlünü almayı bilecek zekâya sahipti." -A. Kutlu.
zihniyet
is. Anlayış: "İşte Cumhuriyet rejimine yaraşan zihniyet budur." -O. S. Orhon.

"anlayış" için örnek kullanımlar

Kadınlar toplumsal alana zarafet, hoşgörü ve anlayış getirmektedirler.
Women in the field of social grace, tolerance and understanding are bringing.
Kaynak: basakgazetesi.com
Şimdiki gençlere tavsiyem, hoşgörülü olsunlar, anlayış göstersinler.
Current advice for young people, tolerant matter, would show understanding.
Kaynak: kibrisgazetesi.com
Çünkü bizim medeniyet anlayışımızda tekçi bir anlayış yok.
Because I do not have an understanding of the unitary conception of our civilization.
Kaynak: haberx.com
Bugüne kadar Rumlardan anlaşma yolunda bir anlayış görmedik.
An understanding of the way the Greeks did not see the deal so far.
Kaynak: yenibursa.com
Siyaset veya Politika, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanat ıyla ilgili özel görüş veya anlayış Siyaset kelimesi Arapça Seyis (At
Kaynak: Siyaset
Putperestlik, genel anlamda bir nesne, görüntü veya fikre tapım içeren bir dini uygulama, anlayış veya inançtır. Putperestlik farklı
Kaynak: Putperestlik
Prajñā (Sanskritçe : प्रज्ञा) paññā (Pali ) bilgelik, anlayış, sezgi, ya da kavrama berraklığı olarak çevrilebilir. Kimi Budist okullarda
Kaynak: Prajna
Evrensellik, anlayış düzleminde, hem bilgi hem de siyasal alanlarda genel geçer ilkelerin var olduğunu öne süren ve bu ilkelerin her yerde
Kaynak: Evrensellik
İslam toplumunda fıkıh ve İslam hukuku konusunda anlayış, yöntem ve uygulama açısından farklı düşüncelere sahip mezhep ler bulunur.
Kaynak: İslam dini fıkıh mezhepleri
İnka mimarisinin temel anlayış prensibi "Az çoktur!" olmuştur. İnka mimarisindeki en baskın biçim basit, ancak zarif ve mükemmel bir şekilde
Kaynak: İnka mimarisi
70'li yıllarla birlikte ortaya çıkanş 80'li yıllarla birlikte yaygınlaşan ve film 'den başka bir anlayış getirmeye çalışarak, yalnızca video
Kaynak: Video sanat
Gizli diplomasi: Diplomasi anlayış ve uygulanmasında 17. ve 19. yüzyılların Avrupa diplomasisinde en belirgin özelliklerinden birisi de
Kaynak: Gizli diplomasi
Felsefede metafizik anlayış, bu yeteneğin doğuştan var olduğunu ileri sürer, seküler anlayış ise insanın içinde bulunduğu toplumsal
Kaynak: Vicdan
teknoloji sini Tasavvuf î bir anlayış içerisinde dinin vazgeçilmezi kabul eden Galip Hasan Kuşçuoğlu 'nun Dinî anlayış ve dünya görüşüne göre 21.
Kaynak: Galibi Tarikatı
yy arasında Avrupa'da ortaya çıkan mimari anlayış. İlk Romanesk (İngilizce: First Romanesque), Romanesk mimarinin başlangıç sürecindeki
Kaynak: Romanesk
Bu anlayış yolun temel kurallarından biri durumuna Balım Sultan 'la gelir. Sünnîliğe karşın - kimliğini bu anlayış ortaya koyar. Alevî -
Kaynak: İbahilik
öven etik olmayan davranışı kötüleyen hali ve psikoloji de de etik olmayan davranışı tanımlayış, anlayış ve tedavi edici rolüyle mevcuttur.
Kaynak: Etik
Schopenhauer'i ayıran iki entellektüel miras vardı; anlamak ve anlayış. Anlayış (akıl), kavramsal olarak düşünme becerisini yani kavrama
Kaynak: Arthur Schopenhauer
O halde o metin öyle hazırlanmış olmalıdır ki, hem her anlayış düzeyindeki insan orada kendi anlayış düzeyine uygun ilerletici bilgiler
Kaynak: Sembolizm
tarihi içerisinde ortak anlayışların değil, aksine mezhep sel veya mezhep içi farklılaşma ve anlayış çatışmalarının yaşandığı bir alandır.
Kaynak: Namaz
"algı", "anlayış", "kavrayış", "idrak", veya "yargı" (Skt. samjñā, Pāli saññā , Tib. ' du-shes):bir nesnenin tanınıp tanınmadığını
Kaynak: Skandha
Bugün Batı'da bu kavram ı, büyük ölçüde aklı anlayış la yüzleştiren, fakat algılama dan ayıran Alman filozof u Immanuel Kant 'ın
Kaynak: Akıl
Amacı, dünya halkları arasında geniş bir anlayış ve hoşgörü ruhunu yaymak, iyi yönetim ve iyi yurttaşlık bilincini geliştirmek ve medeni,
Kaynak: Lions Clubs International

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.