Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

irade ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

irade anlamı
bakınız» istenç

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

irâde anlamı
istek, ~ beyânı: istek açıklaması (Willenklaerung). fesâdı: istek bozukluğu. ~ izhârı: istek açığa vurması (Willensaeusserung).

Güncel Türkçe Sözlük

irade anlamı
is. (ira:de) 1. Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü, istenç: "Korkunç bir irade kuvveti sarfıyla baş ucundaki lambayı yaktı." -S. F. Abasıyanık. 2. fel. ve ruh b. İstenç. 3. esk. Buyruk: "Görülünce vurulması için irade bile var." -S. M. Alus. 4. esk. İstek, dilek.

Türkçe - İngilizce

irade anlamı
isim
1) will
2) volition
3) willpower
4) freedom
5) pleasure
6) spine
7) fiat
8) self-control

irade eş anlamlısı

buyruk
is. 1. Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, emir, ferman. 2. Egemenlik: Birinin buyruğunda yaşamak.
dilek
is. Bir kimsenin dilediği şey, istek, talep, temenni, rica, murat.
istek
is. 1. Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk: "Yanıma yaklaşan gölge, o eski şarkıyı gerçek bir istekle tekrarlıyordu." -Ç. Altan. 2. Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep: Bu adamın istekleri bitmiyor. 3. db. İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi: Göreyim, göresin, göre. 4. ruh b. Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu.
istenç
is. 1. İrade: "Böyle bir değerlendirme, yerel seçimlerin halk istencini daha iyi gösterdiği sonucunu ortaya çıkarır." -M. C. Anday. 2. fel. ve ruh b. Davranışlarla ilgili tepilerden bir bölümünü tutup ötekileri eyleme dönüştürme gücü, irade.

"irade" için örnek kullanımlar

Bu, siyasi irade için de Majestelerine şükranlarımızı sunuyoruz.
This is the political will to express our gratitude to His Majesty.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Erdoğan hükümeti, Samaras hükümeti, biz ortaya irade koyacağız.
Erdogan's government, Samaras government, we will put up will occur.
Kaynak: iha.com.tr
Bu siyasi irade için de Majestelerine şükranlarımızı sunuyoruz.
We are grateful to His Majesty for this political will.
Kaynak: iha.com.tr
Sorunları çözüyoruz, çözme noktasında irade gösteriyoruz.
We solve problems, solving at the show will.
Kaynak: haber3.com
İstenç eskiden irade anlamında kullanılıp, belirli bir yapabilme gücünü ya da itici gücün varlığını belirtmek için kullanılır.
Kaynak: İstenç
Özgür irade, kişinin eylemlerini, arzu, niyet ve amaçlarına göre kontrol altında tutabilme ve belirleme gücüdür. Kişinin belli eylem ya
Kaynak: Özgür irade
Cüz'i irade islam inancına göre (akaid, kelam) insanlara verilmiş olan ve kaza ve kader sınırları çerçevesinde hareket imkânı tanıyan
Kaynak: Cüzi irade
Olgu; nesnel ve irade dışı olumlardır ve sık sık olay ile karıştırılır. Tarafsızdır, Nesneldir, Yoruma açık değildir, İstenç (irade)
Kaynak: Olgu
Monotelitizm; Hıristiyan ilahiyatında İsa'da sadece tek bir ilahi irade olduğunu savunan doktrin. Bu doktrin, 7. yüzyıl da ortaya çıkmıştır
Kaynak: Monotelitizm
Cebriyye, kader ve irade konusunda Kaderiyye fırkasının tam aksi görüşler ileri sürmüştür. İslâm âleminde kader konusunu tartışma
Kaynak: Cebriyye
Kaderiyye, insan ın irade , ihtiyat ve kudret sahibi, yükümlülüğü olan bir yaratık olduğu, Allah 'ın bir müdahali olmaksızın fiil lerini
Kaynak: Kaderiyye
Hile, bir fıkıh kavramı olarak, bir kimseyi istenen yönde irade beyanında bulundurmak için yanlış bir kanaat uyandırarak veya mevcut
Kaynak: Hile
Abuli, irade nin azalması veya tamamen yok olmasıdır. Sık görülür bir bozukluk olan abuli özellikle nevroz ve psikonevroz ların seyri
Kaynak: Abuli
Buridan'ın eşeği felsefede özgür irade teması ile ilgili olarak kurulmuş bir paradokstur. Fabl ismini Fransız nominalist filozof Jean
Kaynak: Buridan'ın eşeği
Bir öznel irade devreye girmek zorundadır ve bu Marksist tarih anlayışına göre, kapitalist toplumun bağrında ortaya çıkmış olan
Kaynak: Proletarya diktatörlüğü
Savaş ilanı, bir devlet ya da millet in diğerine karşı savaş ı öngören irade beyanını gösteren resmi bir eylemdir. tarafından irade
Kaynak: Savaş ilanı

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.