Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kategori ne demek?

 - 6 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

kategori anlamı
bakınız» ulam

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

kategori anlamı İng. category Lat.praedicamentum Alm. Kategorie Fr. catégorie kategoria
(Yun. kategoria = öznitelik; yüklem; bir nesneye yüklenen nitelik) 1- (Aristoteles'te) Varolan üzerindeki deyiş biçimleri. // Kategoriler öğretisinin kurucusu olan Aristoteles 10 kategori ayırır: Bir önermede konu üzerinde ancak bu 10 kategoriye göre bir şey söylenebilir: töz, nicelik, nitelik, görelik (bağıntı), yer, zaman, durum, iyelik, etki, edilgi. 2- (Kant'ta) Her deneyin önsel koşulu olan salt anlık kavramları. // Anlığın, duyarlıkla alınan duyu gereçlerini bağlayıp birleştiren 12 kategorisi vardır: a. nicelik: birlik, çokluk, bütünlük; b. nitelik: gerçeklik, hiçlik, sınırlama; c. bağıntı: töz-ilinek, neden-etki, topluluk (karşılıklı etki); d. modalité: olanak-olanaksızlık, var olma-var olmama, zorunluluk-rastlantı. Aristoteles'te kategoriller hem varlığın hem düşüncenin özellikleri olduğu halde, Kant'ta yalnız düşüncenin özellikleridir.

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

kategori anlamı İng. category Alm. Kategorie Fr. catégorie Az. katoqoriya
(...)

Güncel Türkçe Sözlük

kategori anlamı
is. 1. Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin Tamamı, grup, ulam: "Üçüncü kategoride, vatandaşlık bilinci aşılamaya çalışan yazılar toplanıyordu." -E. Şafak. 2. fel. ve man. Ulam.

Türkçe - İngilizce

kategori anlamı
isim
1) category
2) predicament

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

kategori anlamı Fr.catégorie
Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin Tamamı, grup, ulam: § "Onu terkip eden unsurların ayrı kategorilere ait olması" -Ziya Gökalp, Terbiyenin Sosyal ve Kültürel Temelleri, 79. § "Dilleri salt ırk ya da din kategorileri içinde tarif etmek gibi eğilimler varsa" -Adalet Ağaoğlu, Başka Karşılaşmalar, 43. § "Çünkü bu isyanla biz kategorisinin dışına çıkarız." -Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur, 291. § "Bu kategoriden en konuşkan olanı Reşit Ağa idi." -Ruşen Eşref Ünaydın, Hatıralar III, 180. § "… Eceyaylası Köyü'ne kamp kuran, üstelik sık sık Beyaz Hala'nın evine saygısızca bağırarak laf atan, onunla ve Viki'yle konuşabilmek için her şeyi göze almış bu yabancı insanlar, kuşkusuz misafir kategorisine girmiyordu." -Buket Uzuner, Uzun Beyaz Bulut (Gelibolu), 197. § "Her yazarın fikirleri düşünce tarihinin belirli kategorilerinden birine mensup olduğu için bu tasnife kolaylıkla girer." -Peyami Safa, 20. Asır Avrupa ve Biz, 204. § "Aullu-Gelle yaşamamış olsa, çağdaş estetik Raphael'i, Racine'i, Mozart'ı, Goethe'yi aynı kategoriye sokmak için nasıl bir ad bulacaktı acaba?" -Cemil Meriç, Kırk Ambar, 63. § "Koca Aristo bile, kategorileri arasında keyfiyeti ve kemiyeti bir sıraya koymuştu." -Peyami Safa, Yazarlar-Sanatçılar-Meşhurlar, 47. § "Alman filozof Kant'ın saf aklın on iki kategorisini sıraladığı o ünlü eserini yayınlayışından yirmi yıl önce." -Orhan Pamuk, Kara Kitap, 154. § "…ulusal firmaların zararına savunan, bundan yararlanan işadamı kategorisi değil mi?" -Attila İlhan, Aydınlar Savaşı, 48. § "Bir eser aydın kişiler tarafından yüksek sanat kategorisine sokulmuş olabilir." -Nurullah Ataç, Söyleşiler, 388

kategori eş anlamlısı

grup
is. 1. Küme: "Bir kadın grubu gözleri komutanın penceresine dikili duruyor." -H. E. Adıvar. 2. Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü: Lehçeler grubu. 3. mec. Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip. 4. ask. Çeşitli sınıf veya birliklere bağlı elemanların, belirli bir taktik görevi gerçekleştirmek üzere, tek komutanın emri altında birleştirilmesinden oluşan kıta topluluğu: Savaş grubu. Yürüyüş grubu. Savunma grubu.
ulam
is. 1. Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü, makule, kategori: "İnsan üstüne düşünenlerin hepsi, her iki ulamda da yetkinliğe az rastlandığı görüşünde birleşirler." -A. Erhat. 2. fel. ve man. Nesnel gerçekliğin ve bilginin en genel ve temel özelliklerini, ilişkilerini yansıtan temel kavramların her biri, nicelik, nitelik, bağıntı, makule, kategori.

"kategori" için örnek kullanımlar

Türk müteahhitlerini de bu kategori içinde ele alacağız.
Turkish contractors will deal with in this category.
Kaynak: bursadabugun.com
Ekleyen admin on Şub 27th, 2013 kategori : Genel, Spor.
Submitted by admin on Feb 27th, 2013 Category: General, Sport.
Kaynak: sorgunpostasi.com
Ekleyen admin on Şub 15th, 2013 kategori : Genel, Spor.
Submitted by admin on Feb 15th, 2013 Category: General, Sport.
Kaynak: sorgunpostasi.com
Ekleyen admin on Mar 14th, 2013 kategori : Genel, Spor.
Submitted by admin on Mar 14th, 2013 Category: General, Sport.
Kaynak: sorgunpostasi.com
Kategori 7 kablo veya Cat 7 kablo, gigabyte hızında veri taşıyan bir UTP kablo türüdür. 2002 yılında üretilen kategori 7(sınıf F) kablo
Kaynak: Kategori 7 kablo
Taksonomik basamaklarda (kategori ) yer alan taksonomik birimler (takson) tabloda gösterdiği gibi sıralanabilir. En üst kategorilerde yer
Kaynak: Takson

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.