Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

aristokrasi ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

aristokrasi anlamı
is. top. b. 1. Soylu erki: "Bütün dünya demokrasi yaparken biz nasıl aristokrasi yaparız?" -F. R. Atay. 2. Soylular sınıfı.

Türkçe - İngilizce

aristokrasi anlamı
isim
1) aristocracy
2) patriciate

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

aristokrasi anlamı Fr.aristocratie
1. Ekonomik, toplumsal ve siyasal gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu tarihî yönetim biçimi: § " Sonradan demokrasiden aristokrasiye geçmek gerekti." -Ziya Gökalp, Türk Uygarlığı Tarihi, 203. § "Böyle bir idare şekline de «münevverler aristokrasisi» ismi verilebilir;" -Necip Fazıl Kısakürek, Aynadaki Yalan, 102. 2. Soylular sınıfı: § "Eski Bulgaristan'ın Türk aristokrasisi Hristiyanlığı kabul ederek İslavlaştılar." -Ziya Gökalp, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, 91. § "Atıp tutmanın bu derecesi İngiltere aristokrasinin pâmâl-i zulmü olan İrlanda'da demokrasiyi üssü'l-esâs-ı davâ addeden İngiliz nazırından başka bir lisanda işitilemez denilse mübalağa değildir." -Sami Paşazade Sezai, Bütün Eserleri III, 514. § "Yoğunlaşan monarşi yüzünden işsiz kalan bir aristokrasi, yeni bir yaşayış tarzının yarattığı bir topluluğun eseri." -Cemil Meriç, Kırk Ambar, 52. 3. mec. Soyluluk: § "O zaman erkekte görmediğim bir ruh aristokrasisi meydana çıkıyor." -Peyami Safa, Biz İnsanlar, 381.

"aristokrasi" için örnek kullanımlar

Kapitalizm öncesi koşullarda ortaya çıkan beste ve icra anlayışı aristokrasi ve kilisenin himayesinde biçimlenirken; burjuva pazarının oluştuğu koşullarda sanatçı yeni bir meslek erbabına dönüşmüştür.
Understanding of the composition and execution of pre-capitalist conditions, under the auspices of the aristocracy and the church is formatting the bourgeois market conditions occur erbabına artist has evolved into a new profession.
Kaynak: dunyabulteni.net
Taşra burjuvazi sidir. Fransız Devrimi süresince var olan ve jakoben lerle karşıt düşünceyi taşıyan bu grup aristokrasi ye daha sıcak
Kaynak: Jirondenler
Fransız Jakobenlerin ideolojisi aristokrasi yerine cumhuriyet tir. Aristokrasinin kurumlarına karşı sert davrandıkları için gericiler
Kaynak: Jakobenizm
Bu iç savaş, Doğu Roma cemiyeti içinde aristokrasi ile orta ve alt sınıf arasında gelişmiş, sınıflar arası mücadele yaratmıştır.
Kaynak: Doğu Roma iç savaşı (1341-1347)
dair Patricilere ayrıcalıklı haklar veren yasalar yürürlükten kaldırıldı veya zayıfladı ve pleb sınıfı arasından yeni bir aristokrasi doğdu.
Kaynak: Roma Cumhuriyeti
kölelikten gelen Memlûklerin bugünkü Mısır ve Suriye 'de kurduğu bir askeri aristokrasi devlet idir Memlûk sözcüğü Arapça 'da köle demektir.
Kaynak: Memlûk Sultanlığı
kişiliğinde, ileride ortaya çıkacak ve aristokrasi nin yerini alacak olan fırsatçı bir yeni sınıfın, yani burjuvazi nin haberini vermektedir.
Kaynak: Barry Lyndon
Klasisizm bir bakıma aristokrasi nin ürünüdür. Klasisizm Sanatının Özellikleri : 17. yüzyıl 'ın II. döneminde Fransa 'da ortaya çıkmıştır.
Kaynak: Klasisizm
Öte yandan Amerikalılar kraliyet ve aristokrasi ye karşı ayaklanmışlardı ve Fransa'yı bir model olarak almadılar. Amerikan devrimi Amerikan
Kaynak: Amerikan Devrimi
1812 yılından itibaren de İngiltere'de geniş kitlelere ulaşmış, aristokrasi nin beğenisini kazanarak baloların vazgeçilmez eglencesi olmuştur.
Kaynak: Vals
yerel yönetici sınıflar tamamen silinecek ve yerine Fransızca konuşan yabancı bir monarşi , yeni bir ruhban sınıfı ve aristokrasi gelecektir.
Kaynak: İngiltere'nin Normanlar tarafından fethi
Halk sayısı arttıkça, yönetici sayısının azalması gerektiğini savunan Rousseau, “demokrasi, aristokrasi, monarşi” şeklindeki
Kaynak: Jean-Jacques Rousseau
Yahudi aristokrasi sini temsil eder, ruhun ölümsüzlügüne, ölülerin dirileceğine ve melek lere inanmazlar. Yazılı metinlere inanırlar,
Kaynak: Sadukiler
Sınıf savaşının en keskin biçimde yaşandığı yıllarda yükselen burjuvazi karşısında, ağır ve pahalı parfümlerle özdeşleşen aristokrasi
Kaynak: Kolonya
Sarayı'ndaki İngiliz Parlamento Binasını, o yılki -her sene ekim ya da kasım ayında tekrarlanan- aristokrasi zirvesinde havaya uçurmaya karar verdi.
Kaynak: Guy Fawkes
Artık, yalnızca işgalci güçlerle değil, yerli aristokrasi yle de mücadele edilmesi gerektiğine inanıyordu. 1943'e gelindiğinde Arap
Kaynak: Mişel Eflak
Eylem, 1603 tarihli İlk komplo ve Veda komplosu nu takiben 1605 yılında, her sene ekim ya da kasım ayında tekrarlanan aristokrasi
Kaynak: Barut komplosu
Liberal idealler yüksek aristokrasi ve orta sınıftan geliyordu. Orta sınıftaki görüş ayrılığı barizdi. Macaristan 'da bu dönemde diyet
Kaynak: Vormärz
Karşı çıkışı da dönemsel düşmanı aristokrasi nin sanatıdır. Emilia Galotti işte böyle bir ortamda yazılıyor; 1789'da Fransız Devrimi
Kaynak: Emilia Galotti

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.