Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

öbek ne demek?

 - 16 sözlük, 18 sonuç.

BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü

öbek anlamı İng. block Osm. blok Fr. bloc
Teknik ya da mantıksal nedenlerle bir birim gibi düşünülen ve işlem gören bir tutanak dizgisi, sözcük dizgisi ya da damga dizgisi, özellikle mıknatıslı kuşak üzerindeki bilginin, kuşak deviniminin başlamasıyla durması arasında, aralıksız, bir seferde okunan kesimi, bakınız» mantıksal tutanak, fiziksel tutanak.

BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

öbek anlamı Fr. groupe
Kendileri esasen birim sayılan kelimelerin, aralarında meydana getirdikleri ikinci dereceden birimlere denir. Bu birimlerin dayanağı anlam, kuruluş, ses görünüşü, taylam, vurgu, tartı, ton olduğuna göre öbekler türlü adlar alır: Anlam öbeği, Sözdizimi öbeği, Ses öbeği, Sesli öbek, Taylam öbeği, Vurgu öbeği, Tartı öbeği, Ton öbeği ( Bu kelimelere bakınız ).

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

öbek anlamı İng. group Alm. Gruppe Fr. groupe
1- Görülür bir biçimde birbiriyle az çok sıkı bağlılığı olan çokluk. 2- Toplumbilimin temel kavramı olarak: Toplumun en dar biçimine verilen ad.

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

öbek anlamı İng. group Osm. grup Alm. Gruppe Fr. groupe
Her öğenin tersini ve öteki öğelerle birleşkesini kapsayan aynı yapıdaki öğeler topluluğu.

BSTS / Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü

öbek anlamı İng. group Alm. Gruppe Fr. groupement Jap. gurupu
Bir çarpım işlemi Altında kapalı kalıp her öğesinin evriğini içeren, birim işlerli öğeler kümesi.

BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü

öbek anlamı İng. population Alm. Population Fr. population
Genel olarak, yaş, kimyapı, uzay dağılımları ve hızları bakımından benzer özellik gösteren dizgelere (özellikle Samanyoluna) ilişkin yıldızlar kümesi. Öbek I yıldızları, Samanyolu düzlemi yöresine dağılmış, daha çok sarmalın (spiral) kollarında yığılmış yavaş yıldızlar; Öbek II yıldızları, Samanyolunun dışına doğru dağılmış, dikeyhızları yüksek (50 km/sn, den fazla), çoğu RR Lyr tipinde olan yıldızlardır.

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

öbek anlamı
bakınız» grup, kelime grubu.

BSTS / İstatistik Terimleri Sözlüğü

öbek anlamı İng. group Osm. grup Alm. Gruppe
Bir ya da birden çok Özellikleri ortak olan öğeler, bireyler ya da gözlemler kümesi.

BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü

öbek anlamı İng. class Osm. sınıf Alm. Klasse Fr. classe
Herhangi bir sayıda - -sıfır, sonlu ya da sonsuz- - öğeden oluşan soyut nesne.

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

öbek anlamı İng. group Osm. grup Lat.gruppo Alm.Gruppe Fr. groupe
Tüm öğeleri tersinir olan tekçe.

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

öbek anlamı İng. set Osm.set
Ayırt edici kuralıyla ötekilerden ayrılan ve belli sayıda birimden oluşan nesneler ya da birimler topluluğu.

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü

öbek anlamı
(I) Ekmek. (Ahırlıkuyu *Haymana -Ankara)
öbek anlamı
(II) Saman yığını. (Üreğil *Çankaya -Ankara)

Güncel Türkçe Sözlük

öbek, -ği anlamı
is. 1. Küme: "Bahçeye iner, bir çiçek öbeğinin dibinde bir hasır iskemleye otururdu." -F. R. Atay. 2. gök b. Genel olarak yaş, kimyasal yapı, uzay dağılımları ve hızları bakımından benzer özellik gösteren yıldızlar veya yıldızlar kümeleri. 3. db. Özne, yüklem veya çeşitli tümleçlerle birlikte kullanılan sözlerin bütünü: Özne öbeği. Yüklem öbeği.

Kişi Adları Sözlüğü

Öbek anlamı Köken: T.
Cinsiyet: Erkek
Yığın, takım, grup.

Türkçe - İngilizce

öbek anlamı
isim
1) heap
2) group
3) lump
4) mound
5) tuft

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

öbek anlamı
Tomurcuk.

Bekilli *Çal -Denizli

öbek anlamı
Sürülmüş, samanından ayrılmamış tahıl yığını.

*Güdül ve köyleri Ankara

öbek eş anlamlısı

küme
is. 1. Tümsek biçimindeki yığın. 2. Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup: "Tarla kuşları Mustafa'nın sabanı altından yeni kurtulmuş olan kaba çığır üzerine kümeyle konarak buldukları tohumlara gaga çalmakta idiler." -N. Nâzım. 3. Tomar. 4. eğt. Bir sınıfta öğrencilerin, belli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya öbek. 5. sp. Takımların durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak belli sayıdaki takımdan oluşturulan topluluk, lig. 6. sp. Koşularda, kendiliğinden oluşan yarışçı gruplarının her biri.

"öbek" için örnek kullanımlar

Yarı öbek ya da yarıgrup, sadece bileşme özelliğini sağlayan bir ikili işlem tanımlanmış ve boştan farklı küme lerdir. İkili işlemin
Kaynak: Yarı öbek
Bilgisayar biliminde öbek özel bir ağaç tabanlı veri yapısıdır. Öbek veri yapısı öbek özelliğini sağlar: Eğer B, A'nın çocuk düğümüyse,
Kaynak: Öbek (veri yapısı)
Gökadamızda gözlemlenen yıldız lar öbek I ve öbek II adında iki tür olarak sınıflandırılmaktadırlar. öbek III, bizim gökadamızda
Kaynak: Yıldızlar öbeği
Matematik te birlik ya da monoid, (iki yönlü) birim öğe si olan bir yarı öbek tir (yarıgrup). Daha açık olarak, e birliğin birim öğesi
Kaynak: Birlik
Öbek kuramı nda, "cdot" ikili işlem ine sahip bir G öbeğinin herhangi bir H altküme si de "cdot" işlemine göre bir öbek oluşturuyorsa, H
Kaynak: Altöbek
Grup aynı yerde bulunan kimse veya nesneler bütünü, küme , öbek. Grup (kimya), periyodik tablo daki tüm dikey sütunlara verilen ad.
Kaynak: Grup
Nah dilleri, Kuzeydoğu Kafkas dilleri içinde bir alt öbek oluşturur. Bu öbekte Çeçen , İnguş ve Bats dilleri yer alır. Çeçence Çeçenya
Kaynak: Nah dilleri
Süper bilgisayar basit olarak; yoğun paralel işlemciler, yüksek başarımlı vektör işlemciler ve öbek bilgisayarların oluşturduğu sistem (her
Kaynak: Süper bilgisayar
Cisim, halka ve öbek gibi soyut bir cebir sel yapıdır. Kabaca, elemanları arasında toplama, çıkarma, çarpma ve bölme (sıfıra bölme hariç
Kaynak: Cisim (cebir)
Dolayısıyla, MSI için, önbellekte bulunan her öbek olası üç durumdan birinde olabilir: M - Modified (Değiştirilmiş): Öbek önbellekte
Kaynak: MSI
Kuzeyde yer alan Ayazağa , Maslak ve Huzur mahalleleri bir öbek oluştururken, geride kalan diğer mahalleler gene ayrı bir öbek
Kaynak: Şişli
Rastgele öbek çıkarılması: Önbellekteki herhangi bir konumdaki öbek silinir ve bellekten getirilen öbek bu konuma yazılır. Bu yöntem pek
Kaynak: İşlemci önbelleği
yılında tasarlanmış, çok sayıda şifreleyici ve şifreleme ürününe dahil olan; anahtarlanmış, simetrik bir Block Cipher (öbek şifreleyici)dir.
Kaynak: Blowfish
Bu öbek, çoğu zaman Latin Amerika İspanyolcası olan más que nada ile karıştırılmaktadır. Bu ikinci öbek düz olarak "herhangi bir şeyden
Kaynak: Mas Que Nada
oluşumunu kontrol eder ve yıldız rüzgârının gücünü değiştirir Daha yaşlı öbek II yıldızlar oluştukları özdeciksel bulutların bileşimi
Kaynak: Yıldız
üyelerinin karakteristik özelliklerinin karşılaştırılarak tasnif ve derecelendirme yapılabilmesini mümkün kılan en özgün öbek eleman ını ima eder.
Kaynak: Prototip

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.