Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

paradigma ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

paradigma anlamı
is. (paradi'gma) 1. Değerler dizisi. 2. Örnek. 3. db. Dizi.

Türkçe - İngilizce

paradigma anlamı
paradigm

paradigma eş anlamlısı

dizi
is. 1. Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra: İki dizi inci. 2. Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri: "İşte bütün eserlerini bir araya toplayacak olan bu dizinin başına yazılacak ön söz." -A. Ş. Hisar. 3. Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra: Bir dizi olay. Olaylar dizisi. 4. db. Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma. 5. ask. Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler. 6. mat. Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı. 7. müz. Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü. 8. sin. ve TV Dizi film.
örnek
is. 1. Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model: "Cemal Paşa ecnebi mütehassısların yardımı ile örnek çiftlikler de yapmıştır." -F. R. Atay. 2. İncelemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune: "Vali, burada yapılmış olan peynirlerden bir örnek görmek istedi." -M. Ş. Esendal. 3. Bir şeyin benzeri, tıpkısı, misil: Bu yapının bir örneği daha yoktur. 4. Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış, misal. 5. Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey, model, paradigma: "Onların özü sözü birdir. Hayatları bizim için örnektir." -N. Hikmet. 6. sf. En iyi biçimde olan: "İşte örnek bir kadın! Her şeyi biliyor, ama horozlanmıyor!.." -N. Hikmet.

"paradigma" için örnek kullanımlar

paradigma ;isim (paradi'gma) Fransızca paradigme kelimesinde gelir Türk dil kurumu sözlüğü anlam karşılığı ; "Değerler dizisi" olarak
Kaynak: Paradigma
Yapısal-işlevselcilik (İngilizce : Structural-functionalism): Öncelikle yapısal işlevselcilik ontoloji k olarak Holistik paradigma
Kaynak: Yapısal işlevselcilik
İslamcı Feminizm ya da İslami Feminizm, modern düşün hayatı nda yer bulmaya başlayan melez ideoloji lerin bir örneği. İslami paradigma
Kaynak: İslamcı feminizm
Yayınlanması bilimsel bilginin sosyolojisi alanında bir kilometre taşı olmuş, çokça tartışılmış, paradigma ve paradigma kayması
Kaynak: Bilimsel Devrimlerin Yapısı
ve günlük sorunlara çözüm bulmaktan , kurumlara ve toplumlara dek kendini hissettiren paradigma değişimlerine varan bir yelpaze oluşturur.
Kaynak: Yaratıcı düşünme
tarafından doğru kabul edilmekte ve matematik tarihinin en önemli paradigma değişimlerinden biri olarak tanınmaktadır. David Hilbert , "
Kaynak: Georg Cantor
Geçerli baskın matematiksel paradigma aksiyomatik küme kuramı ve formel mantık üzerine kurulmuştur. Günümüzde neredeyse bütün matematik
Kaynak: Matematiğin temelleri
1960'ların sonlarında komünizmin Sovyet paradigma sının zayıflaması,Mao cu teorinin yükselişi ve Vietnam ile 1968 öğrenci isyanlarını
Kaynak: Post-Marksizm
Liberal paradigma bireysellik ve insan haklarına kollektif varlık (ulus) karşısında üstünlük tanır. Bütün insanlar (ırkları, inançları,
Kaynak: Ulusal liberalizm
Veyahut da eğitim teknolojisinin öğretim teknolojisini de kapsayan daha geniş bir paradigma olduğu belirtilebilir.- Kategori:Öğretim
Kaynak: Öğretim teknolojisi
İncelediği konuyla tanımlanan toplumbilim türlerinden (hukuk toplumbilimi gibi) farklı olarak, kültür toplumbilimi, bir paradigma lar
Kaynak: Kültür sosyolojisi
Episteme ise daha cok Thomas Kuhn 'da görülen paradigma kavramına benzer. Foucault, buradan hareketle, Bilginin Arkeolojisi 'ni yapar, yani
Kaynak: Episteme
Meslek yaşamını metin yazarı ve editör olarak sürdürmektedir. Thomas Kuhn 'un paradigma kavramını tartışan kitabını tanıtan ilk yazısı
Kaynak: Nalan Barbarosoğlu

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.