Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

rahm ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

rahm anlamı
Rahm, rahim

Diyarbakır

"rahm" için örnek kullanımlar

Mihr salmazsın mana rahm eylemezsin munca kim Sâye tek sevdâ-yı zülfün pây-mâl eyler meni. Za'fı tâli mâni-i tevfik olur her nice kim
Kaynak: Nazire
ОАО «Камский прессово-рамный завод | Kama rahm presleme fabrikası | ОАО КАМАЗ-Дизель | KAMAZ-Dizel | ЗАО Ремдизель | Remdizel |
Kaynak: Kamaz
Örnekler : Halıma rahm eylesengiz savabdur: Bağrım izildi küydü tenim kitti takatım: Biçare hasta canımga andak azabdur: Bihude il sözige
Kaynak: Yusuf Emiri
zülfünde Dimağ-âşüftedir cân ârzû-yı kâm-ı zülfünde Dil-i mecrûhuma rahm eyle kalsun dâm-ı zülfünde Şikeste-bâl olan murgı edüp âzâd n'eylersün
Kaynak: Musammat

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.