Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

hususunda ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

"hususunda" için örnek kullanımlar

Bu tür kuşların avlanması hususunda kanunlarda ciddi yaptırımlar var.
This kind of laws regarding hunting of birds have serious sanctions.
Kaynak: haber.stargazete.com
Ya da kamera hususunda firma çok yenilikçi bir çözüm üretebilir.
Regarding the company or the camera can produce a very innovative solution.
Kaynak: haberfx.net
Üretim sıkıntısı, az önce de bahsettiğimiz üzere kamera hususunda öne çıkıyor.
Production shortages, as already mentioned regarding the camera stands out.
Kaynak: pclabs.com.tr
Bayilik hususunda talep çok var onları ikili görüşmeler yaptıktan sonra karar vereceğiz.
After bilateral talks with them to have regard to the dealership will decide much in demand.
Kaynak: sanliurfa.com
Ünalın'ın Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde mimarların örgütlenmeleri hususunda bir kitabı ve araştırmaları mevcuttur.
Kaynak: Çetin Ünalın
WTO, hükümetlerin iç ticaret yasalarını ve düzenlemelerini nasıl yapacakları hususunda yasal bir çerçeve ortaya koymaktadır ve toplu
Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü
5271 Sayılı CMK'nın 170/2 maddesinde bu keyfiyet, "soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe
Kaynak: İddianame
Ayrıca, bu diller arasında yabancı dillerin etkisi hususunda değişik durumlar söz konusudur. Slav dilleri üç gruba ayrılırlar:
Kaynak: Slav dilleri
yerine kimin geçeceği hususunda çıkan tartışma sonucu, halef oğul Nizar yerine el-Mustali tahta geçmiş ve yeni imam da sultan da o olmuştur.
Kaynak: Nizarîlik
Başlangıcı hususunda tartışmalar olsa da Türklerin tarihi, dünya tarihinin önemli bir parçasıdır. Avrasya ve Kuzey Afrika'da ortaya çıkan
Kaynak: Türk tarihi
tücccarlar tarafından serbest ticaret yapılmaya başlanmış ve Osmanlı'nın Anadolu Alevileri ne baskısına son verilmesi hususunda anlaşma sağlanmıştır.
Kaynak: Amasya Antlaşması
Gökbilimci ler Derin Darbe filminin bilimsel olarak daha doğru olduğu hususunda uzlaşmışlarsa da Armaheddon filmi gişede çok daha iyi iş yapmıştır
Kaynak: Derin Darbe
Burada bir devletin maliyesinin nasıl düzene sokulacağı hususunda tecrübesi arttı. Savaştan sonra Reichsbank yönetim kurulu başkanı oldu
Kaynak: Hjalmar Schacht
Tarih boyunca Baptistler kilise-devlet ayrımını ve inanç özgürlüğünü teşvik etme hususunda kilit konumda yer aldılar. 1940'lardan itibaren
Kaynak: Güneyli Baptist Toplumu
Bu alanlar alakalıdırlar ve mahremiyetin, bütünlüğün ve bilginin ulaşılabilirliğinin korunması hususunda ortak hedefleri paylaşırlar, ne
Kaynak: Bilgi güvenliği
defa gündeme gelen Meclisin Kayseri'ye nakli meselesinde söz almış ve milletvekillerinin naklin yapılmaması hususunda ikna etmeyi başarmıştır.
Kaynak: Mustafa Durak Sakarya
Hangi malvarlığı haklarına haciz konulup konulamayacağı hususunda genel olarak bir ayrım yoktur. Kural olarak borçlunun başkasına
Kaynak: Haciz
Fer'î-zannî şer'î hükmü, tafsilî delilinden istinbât etmek hususunda fakîh (müctehid)'in olanca gücünü harcamasıdır. Veya, :"
Kaynak: İctihâd
Avusturya kaynakları değişik olayalara önem vermekte ve bu anlatımların hangisinin gerçeği tam yansıttığı hususunda sorunlarla karşılaşılmaktadır.
Kaynak: Şebeş Muharebesi
İmparatorluğu 'ndan doğan Altınordu Devleti 'nin halef devletlerinden biri olduğu için veraset hususunda Cengiz Han Yasası uygulanmaya devam edilirdi.
Kaynak: Kalgay
Bugün birçok üniversitede bölümü bulunan tıbbî antropoloji, sosyal bilimlerle tıbbın incelenmesi hususunda önemli bir bilim dalıdır.
Kaynak: Tıbbi antropoloji
Yaşadığı çağın insanlarını aydınlatma ve doğru yola iletme hususunda önemli gayretleri olan İmam Nevevi, 1277 ( h. 676) yılında, kırkdört
Kaynak: Nevevi
Fakat Almanya'da büyük sanat koleksiyonlarından ilham aldı, ve 1854 'de babasını sanat kariyeri hususunda ikna edip Paris 'e yerleşti ve
Kaynak: Albert Anker

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.