Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

davranış ne demek?

 - 7 sözlük, 7 sonuç.

BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

davranış anlamı İng. conduct Fr. conduite
1- Kişinin özellikle ahlâk bakımından gösterdiği davranım. 2- Bir kimsenin içinde bulunduğu toplumsal, ekonomik ve kültürel koşullar dolayısıyle geliştirdiği ve onu aynı durumdaki kimselere yaklaştıran davranımların tümüne verilen ad. 3-Bir kimse ya da bir olay karşısında alınan durum.

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

davranış anlamı İng. behaviour Alm. Verhalten Fr. comportement
Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.

BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

davranış anlamı İng. behavior Osm. tavr-ı hareket
Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin tümü.

BSTS / Toplumbilim Terimleri

davranış anlamı İng. behaviour Fr. comportement
Bir toplumda ya da toplumsal kümede genellikle alışkanlık durumuna gelen ve saymaca olan, görece tekbiçimli bir eylem türü.

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

davranış anlamı İng. behaviour Osm. tavr u hareket
Tutum, dürtü ve uyaranlarca güdülenen ve ortak tanımı bulunan kalıplı edim.

Güncel Türkçe Sözlük

davranış anlamı
is. 1. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!" -N. Cumalı. 2. fel. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. 3. ruh b. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

Türkçe - İngilizce

davranış anlamı
isim
1) behavior
2) conduct
3) attitude
4) act
5) action
6) treatment
7) manner
8) demeanor
9) doings
10) deal
11) way
12) bearing
13) turn
14) dealing
15) deportment
16) form
17) proceeding
18) stroke
19) demeanour
20) behaviour
sıfat
1) behavioral
2) behavioural

davranış eş anlamlısı

davranım
is. Davranış.
hareket
is. 1. fiz. Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim, aksiyon. 2. Vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma: "Her hareketi kamera önünde rol yapıyormuşçasına hesaplı." -R. H. Karay. 3. Davranış, tutum: "Sakin, dürüst, kıyafeti ve hareketleriyle hiçbir ayrılık göstermeyen bir adamdır." -H. E. Adıvar. 4. Yola çıkma: Hareketimiz iki gün ertelendi. 5. Belirli bir amaca varmak için birbiri ardınca yapılan ilerlemeler, akım: Türkçülük hareketi. Dilde özleşme hareketi. 6. coğ. Deprem: "Ben, diyor, hareket olurken Eminönü'nde idim." -M. Ş. Esendal. 7. Demir yollarında katarların düzenlenmesi ve hangi saatlerde yola çıkıp hangi duraklarda karşılaşacaklarını düzenleme işleri: Hareket cetveli. Hareket memuru. 8. fel. Devinim. 9. müz. Bir parçanın yavaşlık, çabukluk derecesi. 10. sp. Kas ve eklemlerin, belli doğal şartlar içerisinde işlemeleri sonucu vücut bölümlerinde düzenli ve olumlu etkilerle oluşturdukları yer değişimi.
muamele
is. (mua:mele) 1. Davranma, davranış: Bana karşı olan muamelesini beğenmedim. 2. Yol, yöntem: Bu adam muamele bilmiyor. 3. İşlem: "Onlar gündelik muamelelere başlayınca da benim ağzım açık kaldı." -R. N. Güntekin. 4. kim. esk. İşlem. 5. tic. esk. Alışveriş: Borsada bugün muamele olmadı.
tutum
is. 1. Tutulan yol, davranış: "Dil bir bakış, görmede bir tutum, belli bir algılama biçimidir." -N. Uygur. 2. Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi.

"davranış" için örnek kullanımlar

Herkese örnek davranış bir aracın güvenlik kamerasına da yansıdı.
An example for all security camera was also reflected in the behavior of a vehicle.
Kaynak: haberrus.com
Bu alışanlıklar programlı davranış kalıplarını oluşturur.
This creates alışanlıklar programmed patterns of behavior.
Kaynak: haberler.com
Bugün bu öğrencilerin yaptığı davranış alkışlanacak bir davranıştır.
Today it is a behavior that the students applauded his conduct.
Kaynak: haberler.com
Irak'a karşı da aynı sorumlu davranış içinde olmalıyız.
Against Iraq should be in the same responsible behavior.
Kaynak: odatv.com
Davranış canlıların dış dünyaya karşı gösterdikleri bedensel tepkilerin genel adı dır. Cansızlar için davranış söz konusu değildir.
Kaynak: Davranış
Etolojinin amacı belirli bir hayvan grubunu değil, onların davranışlarını incelemektir ve çoğu kez tek bir davranış kalıbının, örneğin
Kaynak: Etoloji
Davranış değiştirme, davranışların sıklığını yükseltmek veya azaltmak amacı ile deneysel olarak kanıtlanmış davranış değiştirme yöntemleri
Kaynak: Davranış değiştirme
Sportmenlik dışı davranış, herhangi bir oyunla ilgili spor kurallarının ihlalini de içermekle birlikte, aslen aşırı ve kasti şiddet içeren
Kaynak: Sportmenlik dışı davranış
Canlıların çevreden gelen uyartıları değerlendirdikten sonra gösterdikleri tepkilere davranış denir. Tek hücreli canlılarda davranışlar :
Kaynak: Canlılarda davranış
gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede etkin olarak kullanılan bir yöntemdir.
Kaynak: NLP (Algısal Davranış Kontrolü)
Psikiyatri, insan ın davranış dinamiklerini biyopsikososyal olarak açıklamak üzerine çalışan ve normal ile normal dışı (hastalık) davranış
Kaynak: Psikiyatri
Psikopatoloji, akıl hastalığı , ruhsal bunalım, anormal/uyumsuz davranış davranış üzerine araştırma dalidir. Bu terim genel olarak
Kaynak: Psikopatoloji
Engelleme Terapisi ya da Aversiyon Terapisi; bir davranış terapisi türüdür ve istenmediği halde tekrarlı olarak yapılan bir davranış
Kaynak: Engelleme terapisi
Suç, yanlış ya da zararlı olduğu için yasaklanan ve bazı durumlarda ceza landırılan davranış . Hukuk i anlamda suç, bir toplumdaki hukuki
Kaynak: Suç
Kişilik bozuklukları uzun dönemli, şiddetli ve dirençli düşünce ve davranış kalıplarıyla karakterize olmuş zihinsel bozukluk lar sınıfıdır.
Kaynak: Kişilik bozukluğu
Kişilik psikolojisi, bireylerin kendilerine özgü davranış , düşünce ve duygu biçimleriyle ilgilenir. Günlük yaşamı içinde birey her an hem
Kaynak: Kişilik psikolojisi
Bu davranış, pozitif ya da negatif yönde olabilir. Ancak, ayrımcılık dendiğinde genellikle negatif anlam anlaşılır. Ayrımcılık bir siyasî
Kaynak: Ayrımcılık
Mukavemet, cisimlerin çeşitli dış etkiler ve bu dış etkilerin neden olduğu iç kuvvetler karşısında gösterecekleri davranış biçimini
Kaynak: Mukavemet
Şer, birçok din ve kültür de tanımlanan, kötü davranış, düşünce, bencillik ve fenalıklar Şer sözcüğü sıklıkla "hayır " (iyilik, karşılık
Kaynak: Şer

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.