Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

demokrasi ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

demokrasi anlamı
bakınız» halkerki

Güncel Türkçe Sözlük

demokrasi anlamı
is. top. b. Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık: "Burnu büyüklerden demokrasiye ancak zarar gelir." -H. Taner.

Türkçe - İngilizce

demokrasi anlamı
isim
1) democracy

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

demokrasi anlamı Fr.démocratie
Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık: § "Yalnız şurası vardır ki ilkel budunlarla demokrasi ve feminizm bugünkü demokrasiye ve feminizme benzemez." -Ziya Gökalp, Türk Uygarlığı Tarihi, 103. § "Yeni hükûmetin demokrasi ve hürriyetperverlik törelerini Türkmenlerden alarak Tamamıyla Türkçü bir devlet teşkil ettiği çocukların ve gençlerin ruhlarına aşılanmalıdır." -Ziya Gökalp, Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler, 96. § " Sonradan demokrasiden aristokrasiye geçmek gerekti." -Ziya Gökalp, Türk Uygarlığı Tarihi, 203. § "Zaten feminizm, demokrasinin yani müsavatın kadınlara ait bir tecellisinden ibarettir." -Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, 126. § "Demokrasi askıya alındığında ise, belirttiğim gibi, incelememi uzaklaştırıldığım…" -Adalet Ağaoğlu, Dar Zamanlar-3 Hayır, 47. § "... her üçünün demokrasi prensiplerinde birleştiklerini kabul etmek lazımdır." -Peyami Safa, Türk İnkılabına Bakışlar, 63. § "Birbirleri ile bağdaşmayacak ideolojiler güden, kimi demokrasiye, kimi faşizme, kimi nazizme, kimi komünizme bağlı olan..." -Ruşen Eşref Ünaydın, Hatıralar I, 21. § " Kardelj'e göre klasik demokrasi ile sosyalist demokrasi arasındaki en önemli fark devlet anlayışından doğuyordu." -Yavuz Bülent Bakiler, Üsküp'ten Kosova'ya, 165. § "Böyle bir usul (monarşi) içinde bir nevi demokrasi ölçüsü olur." -Necip Fazıl Kısakürek, Sultan Vahidüddin, 62. § "Monarşiden demokrasiye giden o kanlı ve yorucu yolda türkiye'nin karakteri de hüzündür." -Buket Uzuner, Uzun Beyaz Bulut (Gelibolu), 278. § "Evrensel edebiyatın demokrasiyle, Fransız devrimi ile, R ousseau ile başlaması bir tesadüf değildir."-Cemil Meriç, Kırk Ambar, 44. § "Bu sözlerim üzerine daha çok politika, şiddet, Doğu-Batı, demokrasi gibi konulara meraklı gençler ilgilendiler, ama onlarda, içki arkadaşlarım gibi, kısa sürede hikayemi unuttular." -Orhan Pamuk,Beyaz Kale, 10. § "… 30'lu yılların gazetelerinde demokrasi diye Avrupa'da ancak Fransa, İngiltere ve İsviçre'nin adı edilirdi." -Attila İlhan, Aydınlar Savaşı, 99. § "Devrimcilik ile demokrasinin bağdaşıp bağdaşamıyacağını inceliyen yazısında Bay Nihat Erim şöyle diyor: ‘‘Atatürk devrimlerinin temeli nedir?"" -Nurullah Ataç, Diyelim, 18.

demokrasi eş anlamlısı

demokratlık
is. top. b. 1. Demokrat olma durumu. 2. Demokrasi.

"demokrasi" için örnek kullanımlar

Demirtaş, "İki üç hafta kritik, demokrasi ve barış atbaşı gidecek" dedi.
Demirtas, "Two or three weeks is critical, democracy and peace, go to Horsehead" he said.
Kaynak: t24.com.tr
Kenya'da farklı din mensupları demokrasi için bir araya geldi.
Members of different religions came together for democracy in Kenya.
Kaynak: timeturk.com
Yazı Boyutu: Artık 'Çipli demokrasi' dönemine geçiyoruz.
Font Size: Now 'Chip democracy' passing period.
Kaynak: posta.com.tr
Erzurum'da "Demokrasi, İhtilaller ve Yeni Anayasa" Paneli.
Erzurum "Democracy, Revolution and the New Constitution" Panel.
Kaynak: haberler.com
Sosyal demokrasi, kapitalizm in yarattığı eşitsizlik ve adaletsizlikleri demokratik sistem içinde kabul edilebilir düzeye indirmeyi
Kaynak: Sosyal demokrasi
Doğrudan demokrasi, halkın egemenliğini bizzat ve doğrudan doğruya kullandığı demokrasi türüdür. Doğrudan demokrasi, halkın halk tarafından
Kaynak: Doğrudan demokrasi
Çoğulcu demokrasi(nispi demokrasi), çoğunluğun mutlak hakimiyetini reddeden, azınlıktakilerin siyasal ve kültürel haklarının kabul edilmesi
Kaynak: Çoğulcu demokrasi
Liberal demokrasi, toplumca kabul gören her türlü siyasi görüşün bir çatı altında uzlaşarak genel anlamda ulusun çıkarları için gereken
Kaynak: Liberal demokrasi
Demokrasiler", "Yarı Demokrasiler", ve "Karma Rejimler" demokrasi olarak nitelendirildi ve "Otoriter Rejimler" diktatörlük olarak değerlendirildi.
Kaynak: Demokrasi İndeksi
İslami demokrasi, 21. yüzyılda İslam dünyasında ortaya çıkan bir ideolojik akımdır. İslami demokrasi, "müslüman ülkelerin, dinlerini
Kaynak: İslami demokrasi
Anayasal demokrasi hakların anayasa aracılığıyla tespit edilmesi ve sınırlarının belirlen­mesi demektir. 18'inci Yüzyıldan itibaren
Kaynak: Anayasal demokrasi
Çoğunlukçu demokrasi veya mutlak demokrasi (démoc-ratie absolue) çoğunluğun kararlarının uygulandığı ve bu kararların mutlak olduğu
Kaynak: Çoğunlukçu demokrasi
Atina demokrasisi (Klasik demokrasi), Eski Yunan şehir devletlerinde uygulanmış olan demokrasi çeşididir. Atina devlet yönetimi, antik
Kaynak: Atina demokrasisi
Sertel Ödülleri veya Sertel Demokrasi Ödülleri, Sertel Gazetecilik Vakfı 'nın her yıl Türkiye 'de demokrasi yi ve bağımsız laik hukuk
Kaynak: Sertel Ödülleri

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.