Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

devran ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

devran anlamı
is. (devra:nı) esk. 1. Dünya: "Ben neyleyim büyükse devran." -A. Hamit. 2. Kader, talih: "Herkesin başına yazılan gelir, devrandır." -Cem Sultan. 3. Zaman, çağ: "Ben artık eskisi gibi değilim / Devran değişti" -B. Necatigil.

Kişi Adları Sözlüğü

Devran anlamı Köken: Ar.
Cinsiyet: Erkek
1. Dünya, felek. 2. Zaman. 3. Talih, yazgı.
Cinsiyet: Kız
1. Dünya, felek. 2. Zaman. 3. Talih, yazgı.

devran eş anlamlısı

çağ
is. 1. Zaman dilimi, vakit. 2. Hayatın çocukluk, gençlik vb. dönemlerinden her biri, yaş: "Yazık ki delikanlılık çağını çoktan aşmıştır, şakaklarına kır düşmüştür, ayrıca hastadır." -R. H. Karay. 3. Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, devir: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz." -F. R. Atay. 4. Tarihin ayrıldığı dört büyük bölümden her biri, kurun: İlk Çağ. Orta Çağ. Yakın Çağ. Yeni Çağ. 5. mec. Bir şeyin uygun, elverişli zamanı: "Kendi çocuğu daha evlenecek çağda olmadığına göre kim bilir kimleri baş göz etmiştir." -S. F. Abasıyanık. 6. jeol. Bir katmanın oluştuğu süre.
dünya
is. (dünya:) 1. gök b. Güneşe yakınlık bakımından üçüncü gezegen, yer, yerküre, yer yuvarı, yer yuvarlağı, acun. 2. Dış, çevre, ortam: "Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş." -H. C. Yalçın. 3. İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu: Batı dünyası. Doğu dünyası. 4. Meslek veya iş birliği içinde bulunma, camia: Ressamlar dünyasında onun yeri ayrıdır. 5. zm. Elgün, herkes. 6. mec. Duygu, düşünce ve hayal âlemi: "Köprüye kadar kendi dünyaları içinde ne tatlı, ne özlü konuşurlardı." -Y. Z. Ortaç.
kader
is. 1. Yazgı: "Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor / Lakin vatandan ayrılışın ızdırabı zor." -Y. K. Beyatlı. 2. mec. Genellikle kaçınılmaz kötü talih.
talih
is. (ta:lih) Şans: "Bir talih eseri olarak ondan gelen cevap benim kendi bulduklarımı tuttu." -R. N. Güntekin.
zaman
is. (zama:nı) 1. Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım." -Ö. Seyfettin. 2. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir." -A. İlhan. 3. Belirlenmiş olan an. 4. Çağ, mevsim: Gül zamanı. Çocukluk zamanı. 5. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit. 6. Dönem, devir: "Dedelerimizin zamanında burada bir kral yaşardı." -R. Mağden. 7. gök b. Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram. 8. db. Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir. 9. jeol. Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

"devran" için örnek kullanımlar

Onca şikâyete rağmen yıllardır bu şekilde dönen bir devran.
Despite all the complaints in this way for many years in a whirling current.
Kaynak: canakkaleolay.com
Meclisi yine karıştırmış.. Devran eski devran değil.
Assembly is still confused .. Devran old whirling.
Kaynak: adanamedya.com
Daha sonra devran değişti, İngiltere'nin yerini Amerika aldı.
Then, whirling changed, America took place in England.
Kaynak: ulusalkanal.com.tr
Elemi gider, lezzeti kalır. Devran böyle dönüp duruyor.
Elemi goes, the flavor remains. Devran way around.
Kaynak: zaman-online.de
Sultan Veled tarafından kurulan, fikirlerinden etkilenen Mevlevî tarikatına mensup mevlevîlerin zikir ve devran âyinleri yaptıkları tekkedir.
Kaynak: Mevlevîhâne
Şah-ı devran Mustafa Han ibn-i Ahmed Han kim: Âb-ı cüdun dehre icrâ eyledi ser-tâ-be-pâ: İtdi ez-cüme bu dil-cû çeşme-sâr-ı hürrem:
Kaynak: Sultan III. Mustafa Çeşmesi
Kıldı ol şahinseh-i devran cedd-i emcedin. Gazi Ertuğrul Cenabın kabrini zira cedid. Baabı yanında dahi bu çeşmeyi inşa ile. Eyledi ruh-ı revanın
Kaynak: Ertuğrul Gazi Türbesi
Seyr ile seyran,aşk ile devran,Ederiz her an Kadiriyiz biz. Hay'yül bakiyiz,dost müştakiyiz,Aşka sakiyiz,Nakşileriz biz. Zikrimiz Esma,
Kaynak: Abdurrahman Sami Niyazi Hz. (ks)
Muhtarlık: 1994 - Aslan devran: 1989 - Aslan devran: 1984 - Nazir KARDEŞ. Altyapı bilgileri: Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme
Kaynak: Sarımeşe, Bayburt

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)

Play hitman slot http://playhitmanslot.com/

2009-2018 © Sözce hakları saklıdır.