Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ilâhi ne demek?

 - 5 sözlük, 8 sonuç.

BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

ilâhi anlamı Fr. Hymne
Tanrıyı övmek üzere ezgi ile söylenen koşuk. (Bu ilâhilere Mevleviler Âyin, Bektaşiler Nefes, Gülşenîler Tapuğ, Halvetîler Durak, başka tarikat ehli Cümhur derlerdi).

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

ilâhi anlamı
Tekke yazınında din ve ahlâk ile ilgili konularda özel ezgilerle söylenen koşuk. Yapı bakımından özel bir biçimi yoktur, koşma ve semai gibidir. (İlâhilere; Mevleviler "âyin", Bektaşîler "nefes", alevîler "düşe" Gülşenîler "tapuğ", Halvetîler "durak", başka tarikatlardan olanlar da "cumhur" derlerdi.)

Güncel Türkçe Sözlük

İlahî anlamı
ünl. (ila:hi:, l ince okunur) Ey Allah'ım: "Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli / Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli" -M. A. Ersoy.
ilahî anlamı
sf. (ila:hi:, l ince okunur) 1. din b. Tanrı ile ilgili olan, Tanrı'ya özgü olan, tanrısal, lahuti: "Bakınız ki yalnız Allah'tan olan ve ilahî olan ümidiniz ölmesin!" -R. E. Ünaydın. 2. mec. Çok güzel, mükemmel: "Minarecilikte biz gerçekten ilahî bir hüner göstermişizdir." -R. H. Karay.
ilahi anlamı
(I) ünl. (i'la:hi, l ince okunur) "Bu ne hâl, ne tuhaf" gibi şaşma, sitem bildiren bir söz: "İlahi Eda abla! Güzele bakmanın sevap olduğunu bilmez misin sen?" -N. Cumalı.
ilahi anlamı
(II) is. (ila:hi:, l ince okunur) ed. ve müz. Tanrı'yı övmek, ona dua etmek için yazılıp makamla okunan nazım: "Bütün gün genç kızlar ilahiler söylemişlerdi." -Ç. Altan.

Türkçe - İngilizce

ilahi anlamı
sıfat
1) divine
2) heavenly
3) celestial
4) godly
5) Elysian
isim
1) chant
2) hymn
3) psalm
4) anthem
5) carol
6) canticle

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

ilâhi anlamı
İlahi

Diyarbakır

ilâhi eş anlamlısı

lahuti
sf. (la:hu:ti:, l ince okunur) din b. esk. İlahî: "Musiki mucizesinin en coşkun, en lahuti, en temiz örneklerini veren bestekâr." -S. Ayverdi.
mükemmel
sf. 1. Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin, şahane: "Sesinizin tonalitesi mükemmel." -N. Hikmet. 2. zf. Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin, şahane bir biçimde: "Birbirinizin yüzüne karşı canciğer olursunuz fakat sekiz on adım ayrıldığınız gibi başka birine mükemmel çekiştirirsiniz." -R. N. Güntekin.
tanrısal
sf. din b. İlahî.

"ilâhi" için örnek kullanımlar

Kişide İlahî İrade'nin ve İlahî Kudret'in tezahürüdür. İnisiyasyon la ve büyük gayretler sonucunda elde edilebilir. Ancak ilahların
Kaynak: Ruh
anlamına gelen “theos” sözcüğü ile “eser” anlamındaki ergon sözcüklerinden türetilmiş olan ve “İlahî eser işçisi” anlamına gelen “theurgos”tur.
Kaynak: Teürji
Eserde yer alan ve divan edebiyatı ndan örnekler içeren yazılar, konusuna göre "Aşk-ı İnsanî", "Aşk-ı Hayalî" ve "Aşk-ı İlahî" olarak üç
Kaynak: Kitâb-ı Aşk
Bu eserin konusunun ilk işlenişi Dante Alighieri 'nin İtalyanca İlahî Komedya eserinde V. Kanto'da bulunmaktadır ve Paolo Malatesta ile
Kaynak: Pelléas et Mélisande (opera)

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.